بیمه حمل و نقل - بیمه باربری Transportation Insurance

بیمه حمل و نقل - بیمه باربری Transportation Insurance
بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) بیمه ایست که شرکت بیمه ایران متعهد می شود در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذاران کالا یا کالاهایی را که از محلی به محل دیگر حمل می شود را تحت پوشش قرار دهد و اگر در طی این مسیر خساراتی به کالا وارد شود و یا باعث از بین رفتن کلی کالا یا بخشی از کالا شود بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) بیمه ایران این خسارت را تحت پوشش قرار می دهد و بیمه گذار این خسارت را از محل بیمه نامه ای که از قبل خریداری کرده است جبران می نماید.

بیمه حمل و نقل - بیمه باربری Transportation Insurance

انواع بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری):
 
بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا داخلی:
کالاهایی که توسط شرکتهای حملو نقل یا اشخاص حقیقی از کشوری دیگر وارد کشورمان می شود در طی مسیر می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد که به این بیمه نامه بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) وارداتی گفته می شود.

بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا صادراتی:
کالاهایی که توسط شرکتهای حمل و نقل یا اشخاص حقیقی از کشورمان خارج و به کشوری دیگر صادر می شود در طی مسیر می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد که به این بیمه نامه بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) صادراتی گفته می شود.


بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت:
قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت بیمه ای می باشد که برای بیمه کردن کالایی که از یک کشور خارجی حرکت کرده و به شکور خارجی دیگری می رود کالا در طی مسیر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) کالا ترانزیت به 2 دسته تقسیم می شوند:
الف: عبوری : کالا لزوما از مرز ایران عبور کند.
ب: غیر عبوری: کالا از مرز ایران عبور نکند.

کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) داخلی عبارتند از:
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) A
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) خطزات تکمیلی
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) با پوشش سرقت
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) بدون پوشش سرقت
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) ToTAL LOSS

کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) وارداتی و صادراتی و ترانزیت عبارتند از:
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) A
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) B
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) C با عدم تحویل
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) C بدون عدم تحویل
کلوزهای بیمه حمل و نقل کالا (بیمه باربری) TOTAL LOSS

بیمه حمل و نقل

بیمه باربری بیمه ایران

بهترین بیمه باربری

بیمه باربری چیست

سفارش آنلاین بیمه حمل و نقل