اعطای بیمه نامه زندگی مان به قهرمانان ملی والیبال کشور 

اعطای بیمه نامه زندگی مان به قهرمانان ملی والیبال کشور توسط شرکت بیمه ایران

به آقایان عادل غلامی فرهاد قائمی و مجتبی میرزاجانپور

بیمه عمر و پس انداز مان بیمه ایران