واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان توسط شرکت بیمه ایران واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان توسط شرکت بیمه ایران insurance iran

پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم  بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز 540 نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان اقدامات لازم صورت گرفته است.

بیمه عمر   اخبار بیمه عمر