در چه صورت بیمه گذار می تواند از پوشش از کار افتادگی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری مان نیز برخودار گردد ؟

در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی باشد .