اگر بیمه گذار وامی را از محل بیمه نامه عمر مان و سرمایه گذاری Life insurance و پس انداز دریافت نماید نحوه بازپرداخت آن به چه صورتی خواهد بود ؟

بیمه گذار هنگام تقاضای وام میتواند نحوه بازپرداخت آنرا خود تعیین می کند که بصورت سالانه ، یکجا و یا ماهانه باشد . و حق انتخاب دارد.