در بیمه های عمر و سرمایه گذاری مان چه خطراتی تحت پوشش قرار دارد و چه مزایایی را دارا می باشد ؟

فوت به هر علت و از کارافتادگی و فوت ناشی از حادثه تحت پوشش بیمه نامه عمر Life insurance می باشد. بیمه گذار بیمه عمر Life insurance پس از گذشت مدت 2 سال از شروع بیمه نامه عمر Life insurance و پرداخت حق بیمه مربوطه می تواند از محل بیمه نامه عمر Life insurance خود وام دریافت نماید و یا پس از گذشت مدت 6 ماه ( و پرداخت حق بیمه مربوطه ) نسبت به انفساخ ( بازخرید ) بیمه نامه عمر Life insurance اقدام نماید .