نمونه محاسبات بیمه عمر و پس انداز بیمه ایران ( بیمه مان ) : با افزایش 10درصد سالانه پرداخت ماهانه فقط 50 هزار تومان

سن

پرداخت ماهانه

50 هزار تومان

فرد 1 ساله
محاسبه
فرد 10 ساله محاسبه
فرد 20 ساله محاسبه
فرد 30 ساله محاسبه
فرد 40 ساله محاسبه
فرد 50 ساله محاسبه