خرید اینترنتی internet بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارگران worker بیمه ایران iran

خرید اینترنتی internet بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارگران worker بیمه ایران iran : عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بيمه‌گذار در قبال پرداخت هزينه‌هاي پزشكي و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت كاركنان بيمه‌گذار ناشي از حادثه موضوع بیمه.

حادثه موضوع بیمه بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان : رويدادي است كه حين و به مناسبت انجام كار موضوع بيمه و در مدت اعتبار بيمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمي، نقص‌عضو، ازكارافتادگي يا فوت كاركنان گردد و بيمه‌گذار مسئول جبران خسارت يا پرداخت غرامت ناشي از آن شناخته شود

تبصره- كليه حوادثي كه در جريان امور روزمره و جاري و در محل استراحت و غذاخوري و نظافت و امثال آن در محدوده مكاني موضوع بيمه براي كاركنان اتفاق مي‌افتد، حادثه موضوع بيمه تلقي مي‌گردد.

خرید اینترنتی internet بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارگران worker بیمه ایران iran

خرید آنلاین online بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارگران worker بیمه ایران iran