خرید اینترنتی بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, خرید اینترنتی internet بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, خرید آنلاین online بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, سفارش اینترنتی internet بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, سفارش آنلاین online بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران

خرید اینترنتی internet و سفارش آنلاین online بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران iran : جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای  پزشکان در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .تعهدات این بیمه نامه شامل دیه فوت ، دیه نقص عضو ، هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی بیمار است که پزشک بر اساس رای مراجع ذیصلاح مسئول پرداخت آنها شده باشد . هرچند در صورت وجود اسناد و مدارک و اثبات یا احراز مسئولیت پزشک از نظر شرکت بیمه امکان پرداخت خسارت بدون رای دادگاه نیزوجود دارد . تعهد این بیمه نامه مربوط به حوادث و اتفاقاتی خواهد بود که در طول مدت بیمه نامه رخ داده باشد منوط به اینکه حداکثر پس از چهار سال از تاریخ پایان بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام شده باشد .

فرم سفارش آنلاین بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران

لیست بیمه های مسئولیت بیمه ایران

خرید اینترنتی بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, خرید اینترنتی internet بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, خرید آنلاین online بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, سفارش اینترنتی internet بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران, سفارش آنلاین online بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران