Back to Top

*در حال حاضر تحت هیچ شرایطی بیمه ایران بیمه درمان تکمیلی انفرادی ندارد*


 

بيمارستان آزادی

بيمارستان آزادي

تلفن: 66001126-9 -

آدرس:تهران-تهران-خيابان آزادي- خيابان ميمنت