رییس کل بیمه مرکزی : به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ۵۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم 

رییس کل بیمه مرکزی : به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ۵۹۰۰ میلیارد تومان پرداخت کردیم ولی اتفاق خاصی نیافتاده است

عبدالناصر همتی گفت : صنعت بیمه علاوه بر پرداخت خسارت های دارای بیمه نامه، تا کنون ۴ هزار و۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای پذیرش مصدومین حوادث رانندگی دربیمارستان ها به وزارت بهداشت و ۱۸۰۰ میلیارد تومان به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات پرداخت کرده اما اتفاق خاصی نیافتاده و نتیجه آن خیلی مشخص نبوده است.
این مبالغ باید عملیاتی هزینه شود، فقط کمک صنعت بیمه به نهادهای دیگر که الان اورژانس نیز در حال اضافه شدن است، نتیجه اثر بخشی نخواهد داشت وصرفا موجب تضعیف بنیه مالی بیمه ها در پرداخت خسارت میشود و باید دنبال راهکارهای علمی برای کاهش حوادث و تصادفات باشیم.