بیمه مهندسی Engineering Insurance

بیمه مهندسی Engineering Insurance
بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و دولتی می باشد. این بیمه نامه همه افراد ذینفع در طرح های زیربنایی ، عمرانی و صنعتی اعم از صاحب کار ، پیمانکاران اصلی و فرعی و مهندسین مشاور را در صورت بروز حادثه تحت پوشش قرار می دهد و خسارات مالی مورد بیمه و خسارات بدنی ناشی از مسئولیت صاحبان کار و دست اندر کاران در مقابل اشخاص ثالث را جبران می نماید.

بیمه مهندسی Engineering Insurance

رشته های بیمه مهندسی عبارتند از:
1 - بیمه مهندسی تمام خطر نصب Erection All Risks
2 - بیمه مهندسی شکست ماشین آلات Machinery Breakdown
3 - بیمه مهندسی ماشین آلات و تجهیزات پیمانکارن
4 - بیمه مهندسی فساد کالا در سردخانه
5 - بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک Electronic Equipment
6 - بیمه مهندسی عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
7 - بیمه مهندسی تمام خطر پنهان ساختمان
8 - بیمه مهندسی عیوب اساسی و پنهان ساختمان
9 - بیمه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

بیمه مهندسی اقساط

سفارش آنلاین بیمه مهندسی

کلوزهای بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

تاریخچه بیمه مهندسی

بیمه مهندسی ایران

بیمه مهندسی بیمه مرکزی