پرداخت خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه توسط بیمه ایرانپرداخت خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه توسط بیمه ایران insurance iran

 پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز خسارت تعداد 91 نفر از زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت مزبور به شماره شبای بانک نامبردگان اقدامات لازم صورت گرفته است.