بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث :
بیمه شخص ثالث وسیله ی نقلیه اولین نوع بیمه مسئولیت در صنعت بیمه می باشد.
کلیه دارندگان وسیله ی نقلیه ی موتوری موظفند وسایل نقلیه خود را در مقابل خسارات جانی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شوند را نزد یکی از شرکتهای بیمه ایران بیمه کنند.
در این بیمه نامه کلیه زیاندیدگان شخص ثالث نامیده می شوند، به غیر از راننده ی مسئول حادثه که سرنشین محسوب می گردد.
بیمه نامه ی شخص ثالث خسارتهای وارده به اشخاص وسیله نقلیه زیان دیده را تحت پوشش قرار می دهد و تا سقف تعهدات بیمه نامه خسارتها قابل جبران است.

بیمه شخص ثالث اقساط

سفارش آنلاین بیمه شخص ثالث اقساط

محاسبه بیمه شخص ثالث ایران

تخفیف بیمه شخص ثالث ایران

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث ایران

بیمه شخص ثالث قسطی

بیمه شخص ثالث اقساط