بیمه حوادث اشخاص Accident Insurance

بیمه حوادث اشخاص Accident Insurance
این بیمه نامه هر نوع حادثه ای که منجر به فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و یا جزئی از کار افتادگی موقت و صدمات جسمی گردد را تحت پوشش قرار می دهد.
پوشش بیمه نامه حوادث خطرات ناشی از حوادث در طول 24 ساهت شبانه روز در هر مکان در طول مدت بیمه شامل می شود بیمه حوادث تمامی خطرات شغلی ، حرفه ای ، ورزشی ، مسافرت و ... را تحت پوشش قرار می دهد.
بیمه حوادث اشخاص که عبارتند از:
1 - بیمه حوادث انفرادی
2 - بیمه حوادث گروهی
3 - بیمه حوادث کارکنان دولت
4 - بیمه حوادث دانش آموزی
5 - بیمه حوادث دانشجویان
6 - بیمه حوادث مهدکودک ها
7 - بیمه حوادث سازمان ها
8 - بیمه حوادث گروهی کوتاه مدت
9 - بیمه حوادث خانواده
10 - بیمه حوادث نوروزی

بیمه حوادث اشخاص قسطی

سفارش آنلاین بیمه حوادث