پوشش تعدد دیات ( خسارت بیش از یک دیه)

کلوز تفاوت دیه سالهای بعد:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) تعهدات بیمه گر به ارزش روز دیه زمان پرداخت خسارت افزایش می یابد این افزایش به ارزش ریالی دیه (به عدد سال ) (به حروف سال) از تاریخ شروع بیمه نامه محدود می گردد در این کلوز مابه التفاوت دیه سال های آتی از زمان شروع بیمه نامه برای یکسال ، دوسال و یا سه سال تحت پوشش قرار می گیرد که انتخاب آن بر عهده بیمه گذار است .

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت