پرداخت هزینه های پزشکی طبق صورتحساب و بدون در نظر گرفتن تعرفه های دولتی