پرداخت غرامت روزانه به کارگران حادثه دیده از روز چهارم به بعد و حداکثر 90 روز سقف ....ریال برای کارگران ساده

کلوز غرامت روزانه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه)مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه برای کارگران ساده وفنی به شرح زیر تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد. یعنی با اخذ این کلوز کارکنان بیمه گذار در زمانی که کارگرمصدوم شده و با دستور پزشک مشغول استراحت می باشد می توانند از بیمه گر روزانه غرامت دریافت نمایند.

میزان تعهد بیمه گر:

- غرامت روزانه برای کارگران ساده به ازاء هر روز ریال

- غرامت روزانه برای کارگران فنی به ازاء هر روز ریال

- غرامت روزانه از روز چهارم وقوع حادثه در تعهد بیمه گر است .

- حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت روزانه هر نفر از کارگران ساده وفنی از 90 روز تجاوز نخواهد کرد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت