پرداخت دیه به ارزش روز حداکثر یک تا سه سال پس از شروع بیمه نامه