پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

کلوز بدون رای دادگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت بیمه گذار ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران می گردد.

-1 غرامت فوت براساس سرمایه مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.

-2 درصدهای نقص عضو با نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت