سوالات متداول بیمه مسئولیت مدیر ساختمان :
خیر کلیه حوادث احتمالی آسانسور و مسئولیت های احتمالی ناشی از آن جزو تعهدات بیمه مسئولیت مدیر ساختمان بوده و نیازی به خرید بیمه آسانسور نیست 
بله هر چند خسارت های مالی آتش سوزی که منشا آن مشاعات ساختمان باشد و مدیر مسئول شناخته شود توسط این بیمه پرداخت میشود لیکن لازم است به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان برای کل ساختمان یک بیمه آتش سوزی بصورت جداگانه خریداری کند
بله صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار یا مدیر ساختمان در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه تحت پوشش خواهد بود 

بله پرداخت قسطی بیمه نامه امکان پذیر است ، درحالت قسطی سی درصد حق بیمه نقد و الباقی در چهار الی شش قسط ماهیانه ، مساوی و متوالی دریافت خواهد شد . لازم به ذکر است در صورت خرید نقدی ده درصد تخفیف اعمال خواهد شد .

از آنجائیکه در صورت وقوع حوادث همه مالکین به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت خواهند بود لذا پرداخت حق بیمه نیز به صورت مشترک به عهده همه مالکین خواهد بود 
در ساختمان های مسکونی چنانچه منشاء خسارت های وارده به خودروهای متعلق به ساکنین و یا مهمان ها مستقر در پارکینگ ، مشاعات ساختمان باشد بر اساس شرایط بیمه نامه خسارت قابل رسیدگی و قابل پرداخت خواهد بود .به عنوان مثال در صورت انفجار و آتش سوزی در موتورخانه ساختمان اگر خودرویی که در پارکینگ روبروی موتورخانه پارک شده آسیب ببیند ، خسارت خودرو آسیب دیده تا سقف تعهدات مالی بیمه نامه قابل بررسی و پرداخت خواهد بود .اما بدیهی است خسارت ناشی از تصادف ، تصادم برخورد با اجسام ثابت و… که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود تحت پوشش این بیمه نامه نخواهد بود.