حادثه : خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
آتش سوزی : خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
سرقت : در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود. خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو خسارت ديده به آن وارد شود.
1-بلایای طبیعی : خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان
2-شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
3-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات : جبران زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه ( پرداخت یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر 700/000 ریال برای هر روز از ابتدای روز چهارم و حداکثر به مدت سی روز ) 
4-خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه 
5-خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه
6-سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد.
سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم می بایست پرداخت گردد.
7-افزایش قیمت خودرو : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند توضیح اینکه خودرو نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت در صورت وقوع حادثه بیمه گر با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند
8-پوشش خارج از کشور : تحت پوشش قرار گرفتن خارج از مرزهای کشور
9- پوشش حذف فرانشیز و حفظ تخفیف عدم خسارت (ویژه خودروهای غیرمتعارف ) : نمایندگان مجلس با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 و در اقدامی کم سابقه و با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه ، با بهره گیری از ابزاری حقوقی به نام “تحدید مسئولیت ” مفهومی به نام خودرو متعارف و غیر متعارف را وارد ادبیات بیمه کشور کردند .طبق این قانون مسئولیت مقصر حادثه در قبال خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف محدود به حد مشخص یعنی ارزش خودرو متعارف یا نصف دیه ماه حرام سال وقوع حادثه ( چهارصد میلیون تومان در سال 1401 ) شده است . بر اساس این قانون دارندگان خودروهای غیرمتعارف یا خودروهایی که ارزش آنها بیش از 400 میلیون تومان در سال جاری می باشد در زمان وقوع حادثه باوجود داشتن مقصر حادثه ، نمی توانند زیان و خسارت وارد به خود را به طور کامل از مقصر حادثه دریافت کنند و در صورت داشتن بیمه نامه بدنه مجبور میشوند بخشی از خسارت وارده را از محل بیمه نامه بدنه خود جبران کنند . اما از بین رفتن تخفیف های عدم خسارت بیمه بدنه و اعمال فرانشیز بیمه بدنه باعث میشود همچنان بخشی از خسارت وارده به زیاندیدگان بدون جبران باقی بماند و زیاندیده خودروی غیر متعارف باوجود داشتن مقصر حادثه و استفاده از بیمه بدنه خودرو خویش همچنان متضرر گردد . به منظور رفع این مشکل پوشش حذف فرانشیز و حفظ تخفیف عدم خسارت ویژه خودروهای غیر متعارف توسط بیمه ایران طراحی و عرضه گردیده است . لذا به بیمه گذاران محترمی که خودروی سواری غیرمتعارف دارند توصیه میشود در زمان خرید بیمه بدنه با خرید پوشش مذکور از متضرر شدن خود در زمان حوادث احتمالی جلوگیری نمایند .
شیشه های خودرو اگر بر اثر وقوع یکی از خطرات پوششهای اصلی ( حادثه ، سرقت ، آتشسوزی ) شکسته شود خسارت از محل پوشش های اصلی بیمه بدنه پرداخت میشود اما اگر صرفا بدلیل تغییر دما و یا فشار شیشه ترک بردارد یا شکسته شود در این صورت خسارت قابل پرداخت نخواهد بود مگر اینکه پوشش شکست شیشه خریداری شده باشد .
خرید بیمه بدنه برای خودروهاییکه بیش از 20 سال از سال ساخت آنها میگذرد بدلیل فرسودگی بدنه امکان پذیر نیست ضمن اینکه از خودروهاییکه بیش از 10 سال از سال ساخت آنها میگذرد بابت هر سال مازاد بر 10 سال 5% حق بیمه اضافی دریافت میشود
بله امکان فسخ بیمه بدنه از طرف بیمه گذار وجود دارد و در چنین شرایطی بیمه بدنه طبق جدول تعرفه حق بیمه کوتاه مدت محاسبه و در صورت وجود حق بیمه برگشتی حق بیمه به حساب بیمه گذار مسترد خواهد شد
مبناي محاسبه حق بيمه بيمه بدنه بر اساس مدت يکسال کامل ميباشد حال چنانچه بيمه گذار در بين قرارداد تصميم به فسخ بيمه بدنه بگيرد بدليل تحميل هزينه هاي اداري و حسابداري در سطوح مختلف به شرکت بيمه در محاسبات ميزان برگشت حق بيمه به بيمه گذارطبق قانون از تعرفه کوتاه مدت استفاده ميشود و بخشي از هزينه هاي فوق الذکر از وي دريافت ميشود به عنوان مثال تصور کنيد يک بيمه بدنه با حق بيمه يک ميليون تومان خريداري شده و دقيقا در وسط قرارداد يعني بعد از شش ماه بيمه گذار تقاضاي فسخ بيمه نامه را به شرکت بيمه داده است و انتظار دارد با توجه به اينکه 50% زمان سپري شده است 50% حق بيمه مستهلک و 50% ديگر به وي مسترد گردد ليکن براساس تعرفه کوتاه مدت طبق جدول زير 70% از حق بيمه مستهلک و 30% از آن يعني سيصد هزار تومان به بيمه گذار مسترد خواهد شد . اما چنانچه اگر شرکت بيمه بنا به دلايلي که در شرايط عمومي بيمه نامه آمده است از جمله عدم پرداخت حق بيمه مجبور به فسخ بيمه نامه شود ميبايست از تعرفه روز شمار استفاده نمايد يعني حق بيمه کل تقسيم بر تعداد روزهاي بيمه نامه ضرب در تعداد روزهاي باقيمانده به عبارت ديگر در مثال فوق چنانچه شرکت بيمه بخواهد بيمه نامه را فسخ نمايد بايد 50% يا پانصد هزار تومان به بيمه گذار مسترد نمايد .
جدول تعرفه کوتاه مدت بيمه بدنه :

از يک تا پنج روز 5% حق بیمه سالیانهاز شش تا پانزده روز 10% حق بیمه سالیانه
از پانزده روز تا يک ماه 20% حق بیمه سالیانه
از يک ماه تا دو ماه 30% حق بیمه سالیانه
از دو ماه تا سه ماه 40% حق بیمه سالیانه
از سه ماه تا چهار ماه 50% حق بیمه سالیانه
از چهار ماه تا پنج ماه 60% حق بیمه سالیانه
از پنج ماه تا شش ماه 70% حق بیمه سالیانه
از شش ماه تا هفت ماه 80% حق بیمه سالیانه
از هشت ماه تا نه ماه 85% حق بیمه سالیانه
از نه ماه تا ده ماه 90% حق بیمه سالیانه
از ده ماه تا يازده ماه 95% حق بیمه سالیانه
از يازده ماه تا دوازده ماه 100% حق بیمه سالیانه
بله در صورت فروش خودرو بيمه گذار ميتواند خودرو ديگري که متعلق به خود يا همسر و يا فرزندان ويا والدين وي باشد را به شرکت بيمه معرفي کند تا بيمه بدنه به خودرو جديد منتقل شود در چنين شرايطي اگر ارزش خودرو جديد از ارزش خودرو قبلي بيشتر باشد بيمه گذار بايد تفاوت حق بيمه را به شرکت بيمه پرداخت کند و همچنين در صورت کم تر بودن ارزش خودرو جديد شرکت بيمه تفاوت حق بيمه دو خودرو را به بيمه گذار پرداخت خواهد کرد .
فرانشيز حوادث در خسارت اول 10% و حداقل پنجاه هزار تومان
در خسارت دوم به بعد 20% حداقل پنجاه هزارتومان
در صورتيکه سن راننده در لحظه وقوع حادثه کمتر از 25 سال و يا سابقه رانندگي وي کمتر از سه سال باشد فرانشيز دو برابر خواهد شد
فرانشيز سرقت جزيي و کلي 20%

1-فرانشيز
2-استهلاک
فرانشيز که درسوال بالا توضيح داده شد و اما استهلاک بدين معني است که از قطعات تعويضي به جز شيشه ها و شيشه چراغ ها از شروع سال پنجم توليد سالانه 5% و حداکثر 25% هزينه استهلاک کسر ميشود .
دليل اين کار اين است که طبق قوانين بيمه زيانديده از حادثه نبايد متضرر يا منتفع شود و بايد به گونه اي خسارت دريافت کند که درست به لحظه قبل از وقوع حادثه برگردد حال چنانچه قطعه اي از خودرو که هشت سال کار کرده و مستهلک شده را شرکت بيمه با يک قطعه کاملا نو و سالم تعويض نمايد باعث منتفع شدن بيمه گذار از حادثه ميگردد و اين موضوع با قانون بيمه مغايرت دارد.

اگر ارزش واقعي خودرو شما 100 ميليون تومان باشد و شما آن را 200 ميليون بيمه کنيد و خودور به سرقت رود يا بطور کامل از بين برود شرکت بيمه مبناي محاسبه خسارت را 100 ميليون تومان يعني ارزش واقعي در نظر خواهد گرفت و شما فقط حق بيمه بيشتري پرداخت کرده ايد . عکس اين موضوع هم صادقه يعني اگر به جاي 100 ميليون 50 ميليون بيمه کنيد ماده 10 قانون بيمه اعمال ميشود به عبارت ديگر اگر خودرو شما 10 ميليون تومان در يک تصادف خسارت ببيند شرکت بيمه نصف آن را يعني پنج ميليون تومان پرداخت خواهد کر چون که شما نصف قيمت واقعي خودرو را بيمه کرده ايد .در نتيجه حتما بايد خودرو به ارزش واقعي بيمه شود و چنانچه در طول مدت بيمه افزايش يا کاهش قيمت پيدا کرد مراتب را جهت صدور الحاقي مربوطه به شرکت بيمه اطلاع داد .
تعيين هويت و اصالت خودرو ، تاييد سلامت خودرو ، ارزش گذاري خودرو
1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ،اعتصاب و يا تهاجم
2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
3- خسارت هايي که عمدا توسط بيمه گذار ،ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد شود
4- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه حين تعقيب مقامات انتظامي مگر اينکه عمل گريز توسط متصرف غير قانوني (دزد) باشد
5- در صورتيکه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد و يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه وي متناسب با وسيله نقليه موضوع بيمه نباشد توضيح اينکه : اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطلان آن نيست
6- خسارت هاي ناشي از حوادثي که طبق گزارش مقامات ذيصلاح به علت مصرف مشروبات الکلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد
7- خسارت ناشي از بکسل کردن وسيله نقليه ديگر مگر اينکه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين کار باشد و نکات ايمني را رعايت کرده باشد
8-خسارت هاي وارده به دستگاههاي الکتريکي و الکترونيکي موضوع بيمه در صورتيکه ناشي از نقص و خرابي در کارکرد آنها باشد
9- خسارت هايي که ناشي از حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شده باشد
يعني اگر تغيير در کاربري يا متغير ديگري ايجاد شود که ريسک موضوع بيمه را افزايش دهد مثلا خودرويي با کاربري شخصي بيمه شده و مالک آن تصميم ميگيرد از اين به بعد در آژانس يا اسنپ يا … مسافرکشي کند اين مصداق تشديد خطر بوده و بايد راننده موضوع را به شرکت بيمه اطلاع دهد که بديهي است در صورت پذيرش موضوع از طرف شرکت بيمه حق بيمه اضافي دريافت خواهد شد و چنانچه بيمه گذار پس از تغيير کاربري و تشديد خطر موضوع را به اطلاع شرکت بيمه نرساند در صورت وقوع حادثه شرکت بيمه خسارت وارده را بر اساس قاعده نسبي حق بيمه محاسبه و درصدي از خسارت را علاوه بر فرانشيز به عهده بيمه گذار خواهد گذاشت
بله خسارت های ناشی از تگرگ در تعهدات بیمه بدنه است .
برخورد جسم خارجی به موضوع بیمه در بند یک ماده سه آیین نامه شماره 53 جزو پوشش های بیمه بدنه شمرده شده است ، از سوی دیگر در بند یک بخش استثنائات (ماده 5 ) خسارت های ناشی از سیل ، زلزله ، آتشفشان از تعهدات بیمه بدنه خارج شده است و بیمه گر در رابطه با خطرات فوق تعهدی ندارد مگر اینکه بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی و توافق با بیمه گر نسبت به خرید پوشش های مذکور اقدام کرده باشد لیکن به پوشش تگرگ در استثنائات هیچ اشاره ای نشده است بنابراین با توجه به موارد فوق و توجه به این مطلب که عقد بیمه یک عقد الحاقی است که مفاد آن توسط بیمه گر تنظیم و بیمه گذاران به آن ملحق میشوند و در تنظیم شرایط قرارداد نقشی ندارند و هر گونه ابهام و سکوت به نفع بیمه گذاران تفسیر خواهد شد ، میتوان اینطور نتیجه گرفت که خسارت های ناشی از تگرگ در تعهد بیمه بدنه قراردارد . علاوه بر تگرگ خسارت های ناشی از طوفان ، بهمن ، رانش زمین نیز با همین تحلیل در تعهد بیمه بدنه خواهد بود .