تحت پوشش قرار گرفتن مطالبات سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ( ماده 66 قانون تامین اجتماعی ) تا سقف ......ریال

کلوزتامین مطالبات تامین اجتماعی وخدمات درمانی :

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه ، غرامت ،مستمری و....تعیین شده و به لحاظ فوت ، نقص عضو ، بروز جراحت و بیماری، کارکنان را براساس مفاد قانون تامین اجتماعی از جمله تبصره 1ماده 66 قانون مذکور ) 6جبران می گردد. حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت هزینه های مذکور برای هر نفر از مبلغ ...........ریال تجاوز نخواهد کرد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت