تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت کارفرما در برابر خسارت جانی وارد به اشخاص ثالث

کلوز پوشش بیمه ای خسارات جانی دبه اشخاص ثالث :

به موجب این الحاقی وبا رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه )مسئولیت  بیمه گذار برای جبران صدمات جسمانی وارد بر اشخاص ثالث ناشی از اجرای پروژه مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد (ویژه کارخانجات و فعالیتهای ساختمانی و عمرانی)در صورتیکه بیمه گذار این کلوز را خریداری نموده باشد در صورت خرید بیمه نامه مسولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی به طور همزمان دیگر نیازی به خرید پوشش جانی در بیمه نامه ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نیست. مگر آنکه بیمه گذار بخواهد مازاد بر تعهد این کلوز تعهد بالا تر را خریداری نماید.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت