تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت پیمانکاران فرعی

کلوزمسئولیت پیمانکاران فرعی:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه(مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه)مسئولیت پیمانکاران فرعی که اجرای بخش هایی از پروژه رابرعهده دارند برای صدمات جسمانی کارکنان بیمه می گردند. این کلوز در فعالیت های ساختمانی اجباری است . اگر بیمه نامه با نام صادر گردد نمی توان این کلوز را برای این بیمه نامه انتخاب کرد اگر بیمه گذار بخواهد فقط کارگر پیمانکار اصلی را بیمه نماید باید بیمه نامه را با نام صادر نمود و گرنه این کلوز

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت