تحت پوشش قرار گرفتن مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

کلوز مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور

به موجب این الحاقی با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت مهندسینناظر و مشاور برای صدمات جسمانی کارکنان برای موضوع مورد بیمه تحت پوشش می باشد و بیمه گر خسارت وارده را جبران می نماید.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت