تحت پوشش قرار گرفتن ماموریت های خارج ار کارگاه ( با ارائه لیست اسامی و حداکثر 20 % تعداد نیروی کار)

کلوزماموریت خارج از کارگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه ،مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در محل اقامت وابسته به کارگاه و ماموریت های خارج از کارگاه مشروط براینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی  متعلقه را پرداخت کرده باشد در تعهد بیمه گر می باشددر این کلوز بیمه گذار می تواند کارکنان خود را در طول روز به ماموریت های خارج از کارگاه اعزام نماید. آنچه که در این کلوز بایستی به آن توجه داشت این است که خسارتهایی تحت پوشش می باشند که در راستای اهداف سازمان بوده باشدمثلاًاگر کارگری در حین ماموریت به انجام کارهای غیر مرتبط در راستای ماموریت بپردازد بیمه گران نسبت به پرداخت خسارت تعهدی نخواهد داشت .در پروژه ای که کارفرما نسبت به خرید بیمه نامه مسئولیت کارفرما اقدام نموده بود آقای (م) یکی از کارگران بنا به دستورکارفرمای خود برای خرید قطعه ایی به بیرون از کارگاه اعزام می شود ، نامبرده بدون هماهنگی کارفرما وخارج از وظایف محوله اش برای شنا به مجموعه ورزشی نزدیک محل کار خود رفته ودر آنجا براثر زمین خوردن در داخل استخر دچار ضایعه نخاعی می گردد .

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت