تحت پوشش قرار گرفتن خسارت های ناشی از حوادث رانندگی

کلوزحوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری:

این کلوز تنها حوادثی را که ناشی از وسائط نقلیه موتوری ودر داخل کارگاه اتفاق افتاده با شد تحت پوشش قرار می دهد. به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه ) بر خلاف بند 2 از ماده شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادث نقلیه موتوری مفروض و قعطی تلقی می گردد.خسارت وارده مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشد با رعایت موارد زیر جبران خواهدشد:

-1 حداکثرتعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه می بایست مشخص باشد.

-2 در صورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق و یا در اختیار بیمه گذار بوده و دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد،تعهدات بیمه گر محدود به مازاد تعهدات بیمه نامه مذکور می باشد در صورت عدم وجود بیمه نامه شخص ثالث ، کل خسارت در تعهد بیمه گر است.

-3 در صورتیکه وسیله نقلیه عامل حادثه متعلق به بیمه گذار یا در اختیار وی نباشد پس از پرداخت خسارت توسط بیمه گر کلیه حقوق بیمه گذار و زیاندیده در قبال مقصر حادثه به بیمه گر منتقل میگردد. بیمه گذار موظف است از هر عملی که دعوی بیمه گر را علیه مسئول خسارت دچار اشکال مینماید خودداری کند.

در حالتی دیکر ممکن است حادثه در خارج از کارگاه اتفاق بیفتد در چنین حالتی ابتدا بررسی می گردد که آیا وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث است یا خیر؟ اگر وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد، خسارت از بیمه شخص ثالث مقصر حادثه پرداخت می شودولی اگر وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث بود باید بررسی نمود که آیا بیمه نامه دارای کلوز ماموریت خارج از کارگاه وکلوزوسائط نقلیه موتوری می باشد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است چنین خسارتی قابل پرداخت می باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلوزوسائط نقلیه موتوری فقط حوادثی را که ناشی از وسائط نقلیه موتوری باشد و در داخل کارگاه رخ دهد تحت پوشش قرار می دهدو خسارتهای خارج از کارگاه تحت پوشش نمی باشد.بنابراین کلوزهای ماموریت خارج از کارگاه و وکلوزوسائط نقلیه موتوری به یکدیگر وابسته وپیوسته میباشند،هرچند بیمه گذار می تواند هریک از کلوزها را به تنهایی خریداری نماید.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت