تحت پوشش قرار گرفتن حوادث شخص کارفرما یا پیمانکار

پوشش بیمه ای برای شخص کارفرما، پیمانکار :

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) صدمات جسمانی وارد به بیمه گذار ، شخص کارفرما، شخص پیمانکار در اثر خطرات مورد بیمه با رعایت سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه جبران می گردد. این کلوز تنها در محل مورد بیمه تحت پوشش است و سایر اماکن تحت پوشش نخواهد بود، مگر آنکه کلوزماموریت خارج از کارگاه را خریداری کرده باشد.دراین کلوز بایدشخص کارفرما وهمچنین پیمانکار را جزء تعداد نفرات کارگران محسوب نمود تا بتوان با این کلوز آنان را تحت پوشش قرار داد . بطور مثال ؛ در صورتیکه در یک کارگاهی تعداد کارگران 20 نفر اعلام شده باشد باید شخص کارفرما وپیمانکاررا به تعداد 2نفر به مجموع کارگران اعلام شده اضافه نمود.یعنی تعداد نفرات اعلام شده 22 نفر خواهدبود.در این کلوز همچنین شخص کارفرماوپیمانکار فقط در محل مورد بیمه تحت پوشش خواهند بود به جزء آن که کلوز ماموریت خارج از کارگاه را اخذ نموده باشد ونام آنان در لیست ماموران به بیمه گر اعلام شده باشد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت