تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که منجر به خسارت بدنی کارگران می شود اما با فعالیت اصلی کارگر بی ارتباط است

کلوزپوشش بیمه ای صدمات جسمانی کارکنان براثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه شده

به موجب این الحاقی با رعایت شرایط بیمه نامه (مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه) مسئولیت بیمه گذار منجر به صدمات جسمانی کارکنان ناشی از حوادثی که ارتباط به نوع فعالیت بیمه شده ندارد با رعایت شرایط این بیمه نامه و در محدوده محل مورد بیمه تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت