تحت پوشش قرار گرفتن اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران، حمام و سالن ورزشی و ...

کلوز اماکن وابسته به کارگاه:

به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه مسئولیت بیمه گذار برای صدمات جسمانی کارکنان در اماکن وابسته به کارگاه مانند رستوران ،حمام، سالن ورزشی و........مشروط بر اینکه بیمه گذار حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت کرده باشدتحت پوشش می باشد نکته قابل توجه اینکه حوادث ناشی از استفاده از وسایق حراتی و برودتی غیر استاندارد و یانصب غیر استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمی باشد.به طور مثال براثر استفاده از گاز مسافرتی (پیک نیکی)غیر استاندارد توسط کارگر ساختمانی در داخل چادر (محل اقامت)وانفجار آنمنجر به فوت واز بین رفتن کارگر می گرددکه در این خسارت پس از بررسی خسارت توسط کارشناسان تشخیص داده می شود که خسارت قابل پرداخت نمی باشد.

انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست

قیمت بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت ساختمانی

بیمه مسئولیت ایران

تعریف بیمه مسئولیت