بیمه مهندسی بیمه ایران

بیمه مهندسی بیمه ایران به عنوان بهترین بیمه مهندسی در میان سایر شرکت های ارائه دهنده بیمه مهندسی می باشد ، دارای دسته بندی های زیر می باشد:
بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان بیمه ایران
بیمه فساد کالا در سردخانه بیمه ایران
بیمه تجهیزات الکترونیک بیمه ایران
بیمه شکست ماشین آلات بیمه ایران
بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی بیمه ایران
بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران بیمه ایران
بیمه تمام خطر نصب بیمه ایران
بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه ایران