بیمه مسئولیت بیمه ایران به طور کلی شامل 5 دسته زیر می باشد:
بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران
بیمه مسئولیت عمومی بیمه ایران
بیمه مسئولیت قراردادی بیمه ایران
بیمه مسئولیت حرفه ای بیمه ایران
بیمه مسئولیت مدیران بیمه ایران